Algemene voorwaarden Godelieve®️

Artikel 1 Inleiding
Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Be-lieve (Godelieve®️) bedoeld.

Be-lieve Commanditaire Vennootschap
Bornstraat 18
2200 Herentals/Belgie
Ondernemingsnummer : BE 0665522938

Contact via: facturatie@godelieve.com

1.1 Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website.

1.2 Indien de klant tijdens een workshop, cursus, soulfamily, event, groepstraject, soulretreat, intensieve tweedaagse, Inner Circle beslist om te stoppen, is het volledige bedrag steeds verschuldigd.
1.3 Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen.
1.4 Dit geldt voor alles georganiseerd door Be-lieve/Godelieve®️
1.5 De inschrijving/bestelling per email of enige andere geschreven communicatievorm waaronder facebook, een bericht naar Godelieve’s facebookpagina, whatsapp, sms… geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee.

Artikel 2 Voorwaarden deelname online groepsprogramma’s 

2.1 Godelieve’s ExclusieveBusiness Angels en Godelieve’s Business Leaders (hierna ook wel genoemd: groepsprogramma) is een online groepsprogramma van 6 maanden, waarbij je het recht krijgt om levenslang toegang te krijgen tot het programma (online gedeelte). Levenslang staat voor zolang Be-lieve de website houdt. Indien om één of andere reden de website zou off line gehaald worden, wordt de klant op de hoogte gebracht en krijgt deze ruimschoots de tijd om het online programma te downloaden indien hij dit wenst. Het online programma is enkel bedoelt voor eigen gebruik en mag onder geen beding gedeeld worden met derden. Het programma blijft het eigendom van Be-lieve.

2.2 In mijn groepsprogramma deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor het schrijfwerk en het maken van de bijhorende opdrachten. Je succes met het groepsprogramma is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik zal me inspannen dat je de juiste handvatten hebt en sta ik binnen de grenzen van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op mijn website.

2.3 : de bijhorende driedaagse ’s en inspiratiedagen ( 2 Inspiratie dagen en één 3 daagse voor de Exclusieve Business Angels en 2 Kick-off dagen en twee 3daagses voor de Business Leaders) zijn te volgen binnen de 6 maanden van je gestarte pakket (aangeduid met de ronde waar je toegang tot krijgt). Deze dagen kan je niet verschuiven. Als je om een of andere reden niet zou kunnen aanwezig zijn, laat dit tijdig aan ons weten. Deze data worden vast ingepland. Je krijgt enkel toegang tot de inspiratiedag en de driedaagse die tot je gekozen ronde behoren.
2.4 Bij de betaling krijg je een link waarmee je toegang krijgt tot de besloten Facebook groep & een link waarmee je toegang krijgt tot deExclusieve Business Angels / Business Leaders (naargelang je gekozen groepstraject) Beide links zijn persoonlijk en uitsluitend bestemd voor de klant die het groepsprogramma aanschaft.
2.5 Bij misbruik (zoals het doorgeven van deze links aan anderen, het delen van je login, het delen van de inhoud van de academie zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Godelieve Tubbax, onrespectvol /discriminerend… taalgebruik…) wordt de klant met onmiddellijke ingang de toegang tot de Exclusieve Business Angels/Business Leaders ontzegd.
2.6 Be-lieve behoudt zich het recht voor de betaalde abonnementsgelden in dat geval niet terug te storten.
2.7 Be-lieve behoudt zich bovendien het recht voor het dossier in geval van schade over te maken aan haar raadsman.

Artikel 3 :Godelieve’s Soulfamily :
3.1 de soulfamily is toegankelijk met een jaarlijks abonnementsgeld. Het bedrag waar je oorspronkelijk aan instapt, wordt voor je vastgezet zolang je lid blijft. Na 1 jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd.
3.2 Eén maand voor de eindtermijn van je jaarlijkse lidmaatschap ontvang je van ons een mail waar je gevraag wordt of je je lidmaatschap wil verlengen. Indien we geen antwoord krijgen op deze mail binnen de week na verzending, gaan we ervan uit dat je je lidmaatschap wil verlengen en wordt het voor 1 jaar verlengd aan dezelfde voorwaarden als het vorige jaar. Als je antwoord op deze mail dat je je lidmaatschap wil stop zetten, wordt het stop gezet na aflopen van je jaarlijkse lidmaatschap.

3.3 De soulfamily kan betaald worden in 1 betaling of je kan kiezen voor 12 maandelijkse termijnen. Bij inschrijving in de soulfamily met gebruik making van de maandelijkse termijnen, wordt er een extra vergoeding voor administratiekosten bijgerekend (verrekend in de prijs). Bij inschrijving in de soulfamily in maandelijkse termijnen ga je een verbinding van 12 maanden aan. Er wordt geen restitutie gedaan. Bij niet betaling binnen de 14 dagen na factuurdatum wordt er een herinnering gestuurd waarna je 7 dagen de tijd hebt om te betalen. Bij nog niet betaling na die termijn, wordt het volledige bedrag dat nog openstaat voor je hele lidmaatschap in 1 keer aangerekend.
3.4 De lifetime toegang tot de soulfamily is een eenmalige betaling waarbij je levenslang toegang krijgt tot de soulfamily. Betaling gebeurt in 1 keer of in 12, 24, 36 of 48 maandelijkse termijnen. Bij niet betaling geldt hetzelfde als de jaarlijkse soulfamily. Bij niet betaling na 30 dagen worden gerechtelijke stappen ondernomen, de kosten voor het innen van abonemmentsgeld via een incassobureau worden volledig aan de klant doorgerekend, alsook de eventuele gerechtelijke kosten. Bevoegde rechtbank is die van het arrondissement Turnhout/België.
3.5 Instappen in de soulfamily (lifetime of jaarlijks) is definitief na betaling van de eerste termijn, daarna is de klant gebonden aan de betaling van het resterende bedrag in termijnen of in 1 keer opvorderbaar door mij bij niet tijdige betaling door de cliënt.
3.6 Bij de betaling van het abonnement voor de soulfamily krijg je een link waarmee je toegang krijgt tot de besloten Facebook groep & een link waarmee je toegang krijgt tot de academie. Beide links zijn persoonlijk en uitsluitend bestemd voor de klant die het abonnement aanschaft.
3.7 Bij misbruik (zoals het doorgeven van deze links aan anderen, het delen van je login, het delen van de inhoud van de academie zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Godelieve Tubbax, onrespectvol /discriminerend… taalgebruik…) wordt de klant met onmiddellijke ingang de toegang tot de Soulfamily en de online academie ontzegd.
3.8 Be-lieve behoudt zich het recht voor de betaalde abonnementsgelden in dat geval niet terug te storten.
3.9 Be-lievebehoudt zich bovendien het recht voor het dossier in geval van schade over te maken aan haar raadsman.

Artikel 4 Niet Goed Geld terug Garantie
4.1 Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kan uiterlijk 14 (veertien) dagen na je inschrijving in een van de volgende programma’s :  Exclusieve Business Angels/Business Leaders, intensieve tweedaagse, soulretreat, Inner Circle,(niet van toepassing op Soulfamily zie daarvoor 3.5) je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kan je doen door een mail te sturen aan facturatie@godelieve.com
Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik je het geld zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren en vervallen eventueel licenties op de door mij verstrekte programma’s en tools.
4.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om je deelname te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen (ook als je gekozen hebt om in termijnen te betalen)

Artikel 5 Prijzen en betaling
5.1 De prijzen van mijn programma’s (Exclusieve Business Angels/Business Leaders, intensieve tweedaagse, soulretreat, Inner Circle) zijn altijd exclusief BTW. De prijzen voor events, workshops, losse cursussen en Soulfamily zijn inclusief BTW.
5.2 Betaling kan in een keer, of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.
5.3 Indien je achterloopt met betalingen, dan hou ik mij het recht voor om je de toegang te ontzeggen tot de online cursus, inspiratiedagen, driedaagse’s, intensieve tweedaagse, Inner Circle tweedaagse’s en Soulretreat) en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) betaald hebt. Na betaling kan je deelnemen aan de inspiratiedagen, driedaagse’s, intensieve tweedaagse, Inner Circle tweedaagse’s en Soulretreat (in zoverre dat ze nog niet voorbij zijn – indien ze al geweest zijn, heb je er geen recht op en vervalt deze voor jou). Ik heb het recht om je toegang tot de besloten Facebookgroep op te schorten en je toegang tot de online leermodules te blokkeren tot de betaling in orde is (indien van toepassing op het aangekochte programma)
5.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.
5.5 De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen (of indien anders vermeld op de factuur) na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.
5.6 Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.
5.7 De factuur wordt altijd verstuurd via mail.
5.8 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

Artikel 6 : Annulaties

6.1 Workshop/dag – event: Bij annulatie tot 14 kalenderdagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 14 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.

6.2 Coaching: Annuleert de klant een coaching-sessie minder dan 48u op voorhand, dan wordt deze gerekend als sessie en is deze te betalen.
6.3 Online workshops/cursussen (niet van toepassing op Exclusieve Business Angels/Business Leaders, intensieve tweedaagse, Inner Circle tweedaagse’s en Soulretreat zie artikel 4): Bij annulatie tot een 7 kalenderdagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan een 7 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.

6.4 Soulfamily : zie artikel 3.5

Artikel 7 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen.
7.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
7.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.
7.3 De intellectueel eigendomsrechten blijven van Be-lieve

Artikel 8 Materialen en licenties
8.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 9 Klachten
9.1 Mocht je ontevreden zijn over het groepsprogramma (Exclusieve Business Angels/Business Leaders) of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
9.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
9.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
10.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.
10.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 11 Privacy
11.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.

Artikel 12 Overig
12.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
12.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
12.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail/messenger/what’s app

Artikel 13 Geschillen
13.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
13.2 Indien we er onderling niet uitkomen, is in geval van betwistingen uitsluitend het vredegerecht van het kanton te Herentals of de rechtbanken van het arrondissement van Turnhout bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 14 Toepasselijk recht
14.1 Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden
15.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking na publicatie op de website.

Artikel 16
16.1 De cursussen/workshops/personal coachings gegeven door Be-lieve zijn geen vervanging voor eventuele professionele therapeutische of medische hulp.
16.2 Alle coachtrajecten, workshops en cursussen zijn bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling. Coaching is niet bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.

Artikel 17 : Earnings Disclaimer

De informatie op deze website is informatief van aard. We maken geen claims over hoeveel inkomen je zou kunnen verdienen. Ook presenteren we geen manieren om rijk te worden.  Als er bedragen genoemd worden, dan zijn dit cijfers die klanten met ons gedeeld hebben over hun resultaten. Deze resultaten worden door ons niet geverifieerd. Neem niet aan dat je hetzelfde inkomen zult genereren. Als er bedragen genoemd worden, neem dan niet aan dat dit gemiddeld inkomen is. Gemiddeld inkomen bestaat niet. Testimonials van individuen mogen niet gezien worden als een representatie van gemiddeld inkomen. Succes is afhankelijk van meerdere factoren. We kennen jouw educatieve achtergrond niet, je kennis, je ervaring of de tijd die je gaat besteden om resultaten te behalen. Er is geen garantie dat je geld zult verdienen met de ideeën die gepresenteerd worden in onze materialen. Voorbeelden kunnen niet geïnterpreteerd worden als een belofte of een garantie. Vele factoren zijn belangrijk om te bepalen of en welke resultaten behaald worden. Er zijn geen garanties dat je dezelfde resultaten behaald als een ander. Je gaat er mee akkoord dat we niet delen in jouw succes. Zo zijn we ook niet verantwoordelijk als er iets mis gaat door jouw acties. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Als er uitspraken zijn over verwachtingen naar de toekomst, dan zijn deze niet gebaseerd op historische of huidige feiten. Er worden dan woorden gebruikt zoals “geschat”, “verwacht”, “plan”, “geloven” of woorden met een gelijke strekking. Dit zijn meningen en kunnen niet opgevat worden als feiten.

Artikel 18 : Disclaimer Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing: Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Be-lieve/Godelieve te mogen claimen of te veronderstellen. Be-lieve/Godelieve streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Be-lieve/Godelieve aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Wijzigingen Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van godelieve.com op deze pagina.